Provozní řád
zabezpečující hygienické podmínky plavání kojenců, batolat, dětí od 6 měsíců do 8 let a cvičení žen


Název provozovny: Bazének Bobrovníky

Provozovatel: Ing. Radka Kurečková
Adresa: K Lomům 378/25, Hlučín-Bobrovníky 748 01
: 01347110

Odpovědný vedoucí: Ing.Radka Kurečková
Telefon: 737 15 35 35

Vzdělání odpovědné osoby, rekvalifikace v oboru:
- vysokoškolské vzdělání VŠB ekonomická fakulta, osvědčení pro plavání a pohybovou výchovu kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Využití zařízení, charakteristika, zaměření a rozsah poskytovaných služeb, provozování:
Plavání kojenců 6-12 měsíců
Plavání batolat 1- 3 roky
Plavání dětí předškolního věku
Cvičení, včetně cvičení těhotných žen

Kapacita bazénu:
Předpokládaná maximální kapacita bazénu je 28m2, tj 2m2/osobu= 14 osob (bez ohledu zda jde o dítě, či dospělou osobu)

Skutečné využití:
max. 6 dětí + dospělý doprovod a 1 instruktor

Provoz bazénu:
úterý až pátek: 8:00 - 18:00 hodin

dále dle objednávek klientů
sobota sanitární den 10:00 – 13:00 hodin

Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:
provozní místnost: bazén / 28 m2/ se sprchou pro návštěvníky
- osvětlení – přirozené /okno/, umělé /LED osvětlení 40 m/
- větrání – přirozené oknem, umělé – vzduchotechnika ATREA
- vytápění – podlahové vytápění, vzduchotechnika, podlahové radiatory
- úprava povrchů – veškeré použité povrchy jsou omyvatelné/ obklady, samosmršťovací fólie, hliníkové dveře a okna, plastové okna/
- úprava podlah protiskluzová dlažba
- vedlejší prostory:
- pro návštěvníky - vstupní hala s prostorem pro kočárky, chodba s prostorem pro odkládání svrchního oděvu, 2x šatna se sociálním zařízením, sprchami, lavicemi, přebalovacím pultem, podložkami a omyvatelnými uzamykatelnými skříňkami

- technické a přístrojové vybavení:
- počet sprch - 2 , záchodů – 2, fén
- přístroje - atesty, prohlášení o shodě - dokumentace k přístrojům je uložena v provozovně
- při poskytování služeb jsou používány pomůcky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.

Rozměry bazénu: 7m x 4m x 1,25 m

Bazén je vybaven 8 ks dnových trysek ( vratná tryska profi ), jednou dnovou tryskou sací ( spodní výpusť ), hladinovým protiproudem V-JET 66m3/h, přepadovými žlábky napojenými do vyrovnávací přepadové nádrže o objemu 2,7 m3 s hlídáním hladiny v nádrži, cirkulačním čerpadlem s pískovou filtrací s kapacitou 16,5 m3 /h, tzn. při požadavku na jednonásobnou výměnu vody v bazénu před zahájením provozu doba filtrace 4 x 7 x 1,3 m = 36,4 m3 vody v bazénu / 16,5 m3/h = 2,2 h. Pro zajištění kvality vody v bazénu je na rozvodu vody instalována UV lampa 75 W *1 a profesionální automatická chlorovací jednotka GHC M-Blue professional ( úprava volného Cl a PH ).

Úpravna vody:
Druh vody
- pro bazén z vodovodního řádu - pitná
- pro sprchy a WC z vodovodního řádu - pitná

Popis recirkulace:
Je instalováno zařízení KIT, které je kompletní pískovou filtrační stanicí pro čištění vody. Skládá se z filtrační nádoby pro pískovou náplň, čerpadla s vlasovým předfiltrem, 6-ti cestného ventilu s manometrem, podstavce /palety/ a propojovací hadice s rozebiratelným spojem.

Akumulační nádrž a o obsahu 2,7 m3
Cirkulační čerpadlo o výkonu 16,5 m3/h

Popis větrání objektu:
- plocha 72 m2, objem 187 m3, výpočtová tepelná ztráta objektu dle STN EN 1283-včetně větrání 8 061 W (3 516+ 4 545 W)
- výkon vytápěné části jednotkou DUPLEX RDH 2200/700 5 149 W
- výkon vytápěné části teplovodním vytápěním 2 912 W
Teplota topné vody pro ohřívač jednotky tw=+50 °C.

Navržené větrání splňuje mikroklimatické požadavky pro haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor dle přílohy č. 13 vyhl. č 238/2011 Sb. v platném znění:

Vstupní hala je navržena pro pobyt osob s návrhovou teplotou 21°C, výměna vzduchu min. 2x za hodinu ( přirozeně okny a dveřmi ).

Přilehlé prostory pro uživatele – sprchy - jsou navrženy s návrhovou teplotou 24 - 27 °C, relativní vlhkostí vzduchu max. 85% a intenzitou výměny vzduchu min. 8 x za hodinu.

Přilehlé prostory pro uživatele – šatny - jsou navrženy s návrhovou teplotou 20 - 22 °C, sprchy budou mít zajištěnu relativní vlhkostí vzduchu max. 50% a intenzitou výměny vzduchu min. 5-6 x za hodinu.

Hala bazénu je navržena s teplotou o 1 – 3 °C vyšší ( 32°C) , než je teplota vody v bazénu ( 31°C), relativní vlhkost vzduchu max. 65% ( odvlhčování v rekuperaci ) a intenzita výměny vzduchu min. 2x za hodinu.

Popis instalovaného zařízení:

Prostor bazénové haly bude větrán a dotápěn jednotkou DUPLEX RDH 2200/700- nerez. Jednotka DUPLEX je určena pro dotápění a větrání s rekuperací tepla rodinných bazénů. Vzduchotechnická jednotka DUPLEX RDH 2200/700 je nainstalovaná ve strojovně VZT..

Potřebný čerstvý (venkovní) vzduch bude přisáván z venkovního prostoru přes žaluzii osazenou pod stropem strojovny VZT, uzavírací klapku (ovládanou servopohonem) a ohebný tepelně izolovaný tlumič hluku.

Odpadní vzduch je vyfukován přes tepelně izolované ohebné kruhové potrubí, plastovou zpětnou klapku a plastový výfukový nástavec pod oknem strojovny VZT.

Přívodní vzduch (směs cirkulačního vytápěcího a venkovního vzduchu) je přes ohebný tlumič hluku Sonoflex, plastové kruhové potrubí a kruhové nastavitelné dýzy, vyfukován do prostoru bazénové haly a přes plastové talířové ventily do obou šaten (muži, ženy).

Cirkulační vzduch je nasáván z bazénové haly zpět do jednotky přes plastovou žaluzii pod stropem na stěně strojovny VZT. Žaluzie je osazena na čtyřhranném plastové troubě, na konci zaslepené a opatřené ze spodní strany kruhovým plastovým nástavcem. Na něm je osazena plastová regulační klapka. Na klapku bude napojeno ohebné kruhové plastové potrubí připojené k větrací jednotce DUPLEX.

Odpadní vzduch bude odváděn z bazénové haly také přes plastovou žaluzii pod stropem na stěně strojovny VZT vedle žaluzie cirkulačního vzduchu. Žaluzie je osazena na čtyřhranné plastové troubě, na konci zaslepené a opatřené ze spodní strany kruhovým plastovým nástavcem. Na něho je připojeno ohebné plastové potrubí. Odpadní vzduch bude odváděn i z prostorů nad sprchovými kouty a WC mužů a žen, a to přes talířové ventily pod stropem, ohebné kruhové plastové potrubí a kruhové plastové potrubí. Obě odsávací větve odpadního vzduchu jsou opatřeny plastovými regulačními klapkami a spojují se se ve strojovně VZT do společného kruhového plastového potrubí, které se napojuje k jednotce DUPLEX. Potrubí musí být ve vodotěsném provedení, montované ve spádu a v nejnižším místě odvodněné.

Ovládací panel vzduchotechnického systému (regulátor) CP 07RD navrhujeme umístit ve strojovně VZT hygrostat a čidlo prostorové teploty v bazénové hale. Čidlo venkovní teploty ( ADS11 ) je osazeno na severní straně stěny bazénového prostoru cca 2,5 m nad terénem.

Provoz jednotky je automatický, řízený prvky měření a regulace.

Popis vytápění:

Zdrojem tepla pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je systém solárních panelů a plynový teplovodní kotel BUDERUS U052-28 (28kW) v provedení děleným odtahem spalin C82 a stacionární kotel na tuhá paliva Viadrus U26 - 32 kW. Plynový kotel bude sloužit jako hlavní zdroj pro vytápění. Pro ohřev bazénové vody je instalován keramický výměník 85 kW.

Kotle jsou umístěny v technické místnosti v 1.NP domu.

Popis osvětlení:

Přirozené osvětlení okny o celkové ploše 4,8 x 2,25 + 2 x 1,5 x 1,4 = 15 m2, tj. 8,75 x 6,0 / 15 m2 * 100 = 28,5 % podlahové plochy bazénové haly. Navržené stropní a stěnové umělé osvětlení zajišťuje požadované osvětlení v bazénové hale 300 lx, přilehlé prostory tj. vstupní hala, šatny, WC, sprchy, chodby, atd. mají osvětlení min. 200 luxů, vše dle požadavků dle přílohy č. 12 vyhl. č. 238/2011 Sb. v platném znění.

I. Základní povinnosti provozovatele

Provozovatel odpovídá za bezpečnost a zdravé prostředí při provozu, dodržuje stanované provozní podmínky vyplývající z platné legislativy, např. zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhláška č.238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch


II. Provozní podmínky

Za dodržování tohoto provozního řádu a vyhlášky 238/2011 Sb.,ve znění pozdějších předpisů v bazénu zodpovídá především provozovatel, který může přenést na jednotlivé vedoucí pracovníky a jiné zaměstnance dílčí povinnosti. Přenesením se nezbavuje odpovědnosti.

Provozovatel zajišťuje odborné školení pracovníků, které se týká základních hygienických a protiepidemické požadavky, záchranu tonoucích a poskytování první pomoci.

Rovněž dbát, aby se všichni pracovníci podrobili lékařské prohlídce a byli vybaveni pracovními ochrannými prostředky dle prováděcích předpisů a interní směrnice.

Jsou proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochraně.

Provozovatel zajišťuje, aby byl dodržen zákaz kouření ve všech prostorách bazénu dle platných právních předpisů.

V prostorách provozovny vyvěšen na zřetelném místě dobře čitelný:
a) provozní řád
b) návštěvní řád
c) pokyny pro účastníky kurzů
d) pokyny pro poskytování první pomoci

Provozovatel řádně vede:
- knihu denních záznamů
- zdravotní knihu

Provozovatel zajišťuje takové personální obsazení, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků kurzu, a to dostatečným množstvím instruktorů a cvičitelů plavání.

3. Úklid:

a) Provozovatel vykonává každodenně prohlídku všech prostor, místností a zařízení a přesvědčuje se o skutečném provádění úklidu a desinfekce. Za provozu dohlíží na řádný chod všech zařízení, sleduje, zda účastníci kurzu dodržují návštěvní řád, zabezpečuje urychlené odstraňování zjištěných závad. Dbá o to, aby do bazénu byl povolen přístup nejvýše předepsanému počtu osob.

Z provozu všichni pracovníci dohlíží na zachování čistoty ve všech místnostech.

b) Úklid veškerých ploch včetně ploch určených pro odpočinek je prováděn denně před zahájením provozu i po jeho skončení nebo bezprostředně po znečištění, používány jsou desinfekční prostředky s virucidním účinkem a je zajištěno jejich střídání nejméně 1 x měsíčně. Záchody jsou průběžně udržovány v čistotě a minimálně jednou denně umyty desinfekčním prostředkem. Podlahy šaten, sprch, záchodů denně desinfikovány a bude prováděna ochrana proti plísním. Úklid prostorů pro sušení vlasů je prováděn průběžně dle potřeby několikrát denně. Nádoby na odpadky opatřené víkem se vynášejí průběžně a denně se myjí.

K provádění úklidu a provětrání prostor nad rámec denního rozvrhu je stanoven sanitární den – sobota 10.00 – 13.00 hodin.

c) Dezinfekce:

- ředění roztoků – vždy před prováděním dezinfekce
- k dezinfekci se používají pouze schválené přípravky s virucidním účinnkem a je dodržován návod k jejich použití stanovený výrobcem, pravidelně jsou obměňovány, nejméně 1 x měsíčně
- osobní ochranné pomůcky při práci s dezinfekčními přípravky – gumové rukavice, rouška
- pracovníci poučeni o zásadách první pomoci

d) Nakládání s odpady:
- odvoz odpadů zajišťuje provozovatel, smluvně zajištěno – firma – Marius Pederson


II. Požadavky na bazén a jeho provoz, obměnu, kvalitu vody a prostředí podle věku dítěte

V příloze uvedené teploty bazénové vody a vzduchu v prostorách bazénu je nutno považovat za doporučené. Představují teplotu přijatelnou obecně pro danou věkovou kategorii. Orientační rozmezí teplot vody a vzduchu: vyšší hodnota na počátku uvedeného věkového období nižší na konci období u staršího dítěte.

1) Věk dítěte 6 - 12 měsíců:

Prostředí: Pro koupání kojenců ve věku 6 až 12 měsíců je využíván stabilně zabudovaný bazének s recirkulací určený pouze dětem, za podmínek níže uvedených. Jedná se o stabilně zabudovaný bazének s recirkulací využívaný pouze dětmi za podmínky, že před zahájením provozu jsou bazén, okolí bazénu a používané prostory vyčištěny, vydezinfikovány a pečlivě opláchnuty čistou vodou, že voda dostatečnou dobu (např. přes noc) před zahájením provozu recirkulována tak, aby nejméně jednou prošla úpravnou, a že kvalita vody bude opakovaně vyhovovat stanoveným požadavkům.

Připouští se přítomnost několikačlenné skupinky dětí s rodiči v bazénu. Minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího se je 0,8 m2.

Voda: Kvalita vody před zahájením provozu a v době provozu musí odpovídat nejméně požadavkům uvedeným v příloze č. 8 vyhl. č.238/2011 Sb.

Teplota vody: 28oC – 32oC.
Teplota vzduchu: 28oC – 30oC.

2) Věk dítěte nad 12 měsíců (do 3 let):

Prostředí: Řídí se podmínkami jako u dětí 6 až 12 měsíců
Bazén dobře přístupný s hloubkou vody max. 130 cm.
Voda: Kvalita vody odpovídá požadavkům uvedeným v příloze č. 8 vyhl. č.238/2011 Sb.
Teplota vzduchu: 28oC – 30oC.

Provoz: Přítomnost rodičů s dětmi ve vodě možná. Maximální počet osob je dán kapacitou bazénu, přičemž minimální plocha vodní hladiny na jednoho koupajícího se činí 1m2.


III. Povinnosti a zodpovědnost personálu

a) Všechen obsluhující personál je povinen řídit se pokyny nadřízeného, konat práce dle pracovní dohody a pracovní náplně, dodržovat pracovní kázeň. Všichni pracovníci jsou proškoleni a seznámeni s provozním a návštěvním řádem.

b) Dohlížet na pořádek a čistotu ve všech prostorách bazénu a nad bezpečností návštěvníků.

c) Denně před zahájením provozu a po uzavření uklidit všechny prostory, zjistit závady , zjištěné závady nahlásit vedoucímu, který rozhodne o způsobu opravy.

d) Kontrolovat uzávěry sprch a ostatních vývodů vody a elektrické osvětlení.

e) Odebrat účastníkům kurzu předměty, které je zakázáno brát do prostoru bazénu, uschovat je a vydat při jejich odchodu.

f) Instruktor, cvičitel plavání :
- jeho povinnosti jsou uvedeny v pracovní náplni

g) Pracovní oděv – ochranné pracovní prostředky, ochranný pracovní oděv, vhodná obuv, způsob uložení civilního a pracovního oděvu – šatny, skříně, prostory k tomu určené.


IV. Technologické požadavky

1/ Kvalita vody - požadavky

Chemická úprava vody se provádí v úpravně vody podle provozního předpisu vypracovaného dodavatelem technologie. Pro zajištění kvality vody v bazénu je na rozvodu vody instalována UV lampa 75 W *1 a profesionální automatická, měřící chlorovací jednotka GHC M-Blue professional ( úprava volného Cl a PH ).

*1 POZN. :

„ UV lampa produkující UV záření má spolehlivý desinfekční účinek. Jejich nedostatek však spočívá stejně jako u ozonizace v tom, že jejich desinfekční účinek je pouze místní. Vydesinfikují vodu v místě, kde voda přichází do kontaktu s jejich zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci a následnému pomnožení mikroorganismů. Vysoká energie záření v místě aplikace spolehlivě usmrcuje mikroorganismy a dokonce i rozkládá organické sloučeniny a vázaný chlor. Takže aplikace UV záření při úpravě bazénové vody v kombinaci s použitím chloru omezuje nežádoucí efekty chlorace - zápach po chloru, dráždění očí a sliznic. UV lampy je nutné pro jejich správnou funkci pravidelně čistit a vyměňovat, protože stárnutím velmi rychle ztrácejí účinnost.“

Chemická úprava vody:
- provádí se dle schváleného předpisu pro úpravu vody. Chloraci zajišťuje plně automatická chlorovací jednotka GHC M-Blue professional/úprava volného Cl a PH/. Dávkování se řídí kvalitou vody a návštěvnosti bazénu, tak aby se naměřené hodnoty obsahu aktivního chlóru pohybovaly v rozmezí předepsaném vyhláškou 238/2011 Sb. Dále je do vody přisypávána v menším množství mořská sůl. Správný chod úpravny vody je průběžně sledován.

Kontrola vody
Před začátkem provozu ověřuje provozovatel teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům podle věku dětí.

Provozovatel bazénu pravidelně kontroluje kvalitu vody v bazénu. Četnost a rozsah kontroly záleží na způsobu provozu.

Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel bazénu.

Vzorky vody pro kontrolu se odebírají v průběhu provozu, nejdříve 1 hodinu po jeho zahájení. O všech naměřených hodnotách (pH, aktivní chlór, vody ředící) vedou pracovníci knihu denních záznamů.

Laboratorní sledování jakosti vody je smluvně zajišťováno akreditovanou laboratoří, odběry jsou prováděny v četnosti a rozsahu dle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Stěny a dno bazénu jsou čištěny denně za pomoci speciálního vysavače dna a stěn bazénu Zodiac Indico, ostatní plochy každý den.


V. Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata

 
I. Obecné zásady

Bazény pro kojence a batolata vyžadují tyto související prostory: krytý, nejlépe vnitřní prostor pro kočárky, šatny dětí vybavené přebalovacím stolem nebo omyvatelnou podložkou, oddělený prostor na kojení, odpočinek a pro aklimatizaci dětí na venkovní prostředí před odchodem, zázemí pro doprovod (šatna, sprchy, WC apod.), suchou a větratelnou místnost (sklad) na ukládání vysušených pomůcek a materiálů.

Prostory pro koupání kojenců a batolat jsou odděleny od ostatních prostor. Při kurzech není v bazénu a jeho okolí možný souběh dalších činností.

Provozovatel bazénu pro kojence a batolata vypracuje provozní a návštěvní řád, který je po schválení orgánem veřejného zdraví během provozu vyvěšen na viditelném místě.

Všechny prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, včetně ploch, které přicházejí do kontaktu s dětmi, jsou minimálně jednou denně, nejlépe před každou lekcí důkladně vyčištěny a dezinfikovány. K dezinfekci pomůcek a bazénu jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště (např. kojenecká a novorozenecká oddělení nemocnic). Doporučuje se střídání přípravků s přesným dodržením expoziční doby, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií.

Hračky a pomůcky používané v bazénu musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nemohla dostat voda (s výjimkou otvorů, kterými voda volně protéká) a vhodné pro danou věkovou kategorii). Denně po skončení kurzu se důkladně očistí, dezinfikují a uloží na vyhrazeném suchém místě.

Do bazénů nemají přístup nemocné děti a osoby, trpícími přenosnými chorobami.

Každé dítě musí při koupání používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou, neurči-li provozovatel jinak.

Při znečištění vody dítětem (stolice, zvratky, hlen, krev apod.), stejně jako při jakémkoli jiném viditelném znečištění vody, je provoz okamžitě přerušen do odstranění závady. Bazén je nutné vypustit, důkladně mechanicky očistit a před novým napuštěním opět dezinfikovat a vypláchnout čistou vodou.

Pro úpravu vody pro kojence a batolata je možné použít pouze dezinfekční přípravky podle § 25 odst. 9 vyhl. 238/2011 Sb.,. u bazénů napojených na recirkulační systém se mohou použít i vhodné přípravky na úpravu pH a koagulaci. Použití jiných chemických přípravků (zjasňovače, parfémy, algicidy atd.) pro úpravu vody je zakázáno. Dezinfekční prostředky (chlor), případně další chemikálie se dávkují pouze do příslušného místa (stanoveného v provozním řádu) v recirkulačním systému mimo bazén, nikdy ne přímo do bazénu nebo do plovoucích bójí.

UV záření lze použít pouze v případech, kdy voda v bazénu trvale cirkuluje a UV zářič je umístěn v recirkulačním okruhu vně bazénu: lze ho použít pouze v kombinaci s jinými dezinfekčními přípravky podle § 25 odst. 9

Využívá se bazén s recirkulačním systémem, a tudíž se řídí požadavky na intenzitu recirkulace a množství ředící vody podle požadavků na koupelové bazény (vyhl.č.238/2011 Sb., § 25 odst. 3 a 6; příloha č. 11). Bazénová voda je přefiltrována nejméně 1x za dvě hodiny.

Obsah volného chlóru je žádoucí udržovat na nižší úrovni (okolo 0,3 mg/l)při souběžné aplikaci dalších opatření, která zajistí splnění mikrobiologických požadavků (zvýšená intenzita recirkulace a obměna vody). Hodnota redox potenciálu závisí na výši volného chloru.

Mikroklimatické požadavky prostoru bazénu a přilehlé prostory jsou uvedeny v příloze č.12 vyhl.č.238/2011 Sb., (vyjma požadavku na teplotu vzduchu v hale bazénu, která se řídí teplotou vody).


VI. První pomoc

Zabezpečena lékárnička první pomoci vybavenou podle charakteru provozu :

standardní požadavky na vybavení lékárničky
Opthal
analgetikum volně prodejné
virucidní dezinfekční prostředek na kůži
lokální hemostyptikum ( např. Gelaspon, Traumacel)
gáza hydrofilní 6,5x7,5 cm sterilní
náplast v roli 2,5 cm x 2 m
náplast – rychloobvaz 8 cm x 1 cm
obinadlo hydrofilní sterilní 8 cm x 5 cm
obinadlo škrtící pryžové
trojcípý šátek
nůžky
rouška resuscitační pro dýchání z úst do úst
ochranné rukavice latexové


VII. Povinnosti účastníků kurzu

Povinnosti jsou obsaženy v návštěvním řádu, který je vyvěšen na viditelném místě u vchodu do provozovny.

Provozní řád zpracovala Ing. Radka Kurečková
Datum: 15.1.2011Print this page Nahoru na stránku