Ochrana osobních údajů


1. Úvodní informace
Ing. Radka Kurečková, Bazének Bobrovníky, v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob. Fyzickými osobami jsou přihlášené děti a jejich zákonní zástupci (dále jen subjekty údajů), kteří podali přihlášku k zařazení do kurzů plavání v Bazénku Bobrovníky.

Údaje jsou zpracovány v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též pouze „GDPR“).

2. Správce osobních údajů
Ing. Radka Kurečková
Bazének Bobrovníky
se sídlem: K Lomům 378/25, Hlučín-Bobrovníky, PSČ 748 01
IČ:01347110
www.bazenekbobrovniky.cz

3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány na základě nejméně jednoho právního důvodu, shromažďují se a zpracovávají pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu po dobu probíhání kurzu.

Základní účel:
• Účetní a daňové povinnosti (právním důvodem je jiný právní předpis)
• Vedení klientské databáze a organizace kurzů plavání (právním důvodem je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů)
• Přímý marketing (na základě souhlasu subjektu údajů)

Rozsah osobních údajů:
V souvislosti s organizací kurzů jsou osobní údaje zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých výše uvedených účelů zpracování, a to v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány.

Rozsah údajů:
• jméno, příjmení dítěte, datum narození a adresa trvalého pobytu
• jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní kontakt a mailová adresa
• vyjádření pediatra přihlášeného dítěte o vhodnosti k zařazení do plaveckého výcviku
• fotografie dítěte (viz text dále)

Pořizování fotografií a videí z lekcí plavání:
V průběhu plavání pořizujeme fotografie a videa, které jsou nahrávány do galerie na adrese www.galerie.bazenekbobrovniky.cz, které jsou na této adrese uchovávány vždy po dobu jednoho školního roku. Vybrané fotografie dále používáme pro propagaci plavání dětí v mailové komunikaci a na stránkách www.bazenekbobrovniky.cz. Fotografie dětí pořizujeme pouze na základě předem získaného souhlasu subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.

4. Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje jsou poskytovány pouze osobám, jejich služby v rámci činnosti provozování plaveckého výcviku jsou využívány (dále jen příjemcům).
Osobní údaje jsou poskytovány: zaměstnancům a spolupracovníkům (zejména lektorům, kteří vedou plavecký výcvik), a dále pak subjektům poskytujícím účetní služby, IT služby, správu domén, technickou podporu apod., pokud je to potřeba.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské unie.

Zpracovatel osobních údajů ve smyslu GDPR není využíván.

5. Doba uchovávání osobních údajů
V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci subjektů, uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů, a to po dobu trvání kurzů plavání. Některé údaje jsou uchovávány na dobu delší v návaznosti na daňové a účetní zákony.

Uchování osobních údajů nad rámec zákonem stanovených důvodů je vázáno na souhlas subjektu údajů.

6. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účel zpracování osobních údajů, případně kategoriích údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Subjekt má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě žádosti o uplatnění práv bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

7. Další informace
V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat správce telefonicky na čísle +420 737 15 35 35, mailem: info@bazenekbobrovniky.cz
Správce osobních údajů: Ing. Radka Kurečková
K Lomům 378/25, Hlučín-Bobrovníky, PSČ 748 01.Datum aktualizace: 25.5.2018


Print this page Nahoru na stránku